Goodie Foodie – regulamin zamówień diety pudełkowej
Regulamin

Regulamin zamówień serwisu Goodiefodie.eu

Informacja zgodna treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, t.j.).

1. Informacje ogólne

Właścicielem  Goodie Foodie.eu  jest firma GOODIE FOODIE Lidia Sykulak  Sp. J. 

ul. Polna 19, 05-502, Piaseczno, wpisaną do KRS  pod numerem 0000322651,

NIP  9512275294, REGON 14173208200000 (e-mail: dieta@goodiefoodie.eu)

2. Składanie zamówień

Zamówienia przyjmujemy w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem serwisu płatności online/szybkie przelewy
  1. za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej: https://goodiefoodie.eu/ w zakładce KONTAKT
  1. poprzez kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: dieta@goodiefoodie.eu
 1. telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 604500621

Oferta firmy obejmuje przygotowanie i dostarczenie zestawu  dziennego 3, 4, 5 lub 6 posiłków skomponowanych według wybranej diety. Korzystanie z usług  Goodiefoodie.eu jest odpłatne, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://www.goodiefoodie.eu

Przyjęte zamówienie jest potwierdzane mailem zwrotnym.

Potwierdzenie zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy na ich dostarczanie i zobowiązuje Klienta do ich opłacenia przed rozpoczęciem zamówienia.

Dostawy rozpoczną się zgodnie z przyjętym zamówieniem. Nieopłacenie zamówionych zestawów w wyżej określonym terminie upoważnia Goodiefoodie.eu  do dochodzenia zapłaty za zrealizowane zestawy drogą uregulowaną w kodeksie cywilnym.

W przypadku braku płatności do drugiego dnia trwania zamówienia Goodiefoodie.eu zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji umowy do czasu uregulowania płatności za zamówione zestawy.

Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji zamówienia:

  1. zmiana godzin lub miejsca dostawy –  musi być zgłoszona najpóźniej do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym dostawę diety. W przypadku dostaw na poniedziałek zmiana musi być zgłoszona w piątek do godz. 17.00.
 1. zmiana diety/odwołanie dostawy/zawieszenie diety-  musi  być zgłoszone  najpóźniej do godziny 12:00  dwa dni robocze przed planowaną dostawą diety. Dostawa diety na niedzielę odbywa się razem z dostawą diety na sobotę.
 2. zmiana diety/odwołanie dostawy/zawieszenie diety na poniedziałek –  musi  być zgłoszone do piątku do godz. 8.00

Firma zastrzega sobie prawo do nie wprowadzania proponowanych przez Klienta modyfikacji jeśli zmiany zostaną zgłoszone po wskazanych powyżej terminach.

Zmiany wprowadzone w zamówieniu każdorazowo skutkują przesłaniem potwierdzenia drogą mailową.

W przypadku gdy z tytułu wprowadzenia modyfikacji zamówienia powstanie nadpłata środków – może ona być wykorzystana na poczet kolejnego zamówienia lub zostać zwrócona Klientowi (po potwierdzeniu takiej woli oświadczeniem Klienta).

W przypadku gdy z tytułu wprowadzenia modyfikacji zamówienia powstanie niedopłata – Klient jest zobowiązany do uregulowania należności.

3. Dostawy

Dostawy są realizowane w dni robocze w godzinach 4.00 – 9.00 i soboty w godzinach 3.00 – 8.00.

Obszar bezpłatnej dostawy to granice administracyjne Warszawy (kody pocztowe od 00 do 04) oraz granice administracyjne miasta Piaseczna i Konstancin – Jeziorna. 

Dostawy są realizowane także do 15 km od granic administracyjnych Warszawy. Opłata za dostawę diety poza bezpłatną strefę wynosi min. 7,50 zł /dostawę i jest zawsze ustalana indywidualnie – w takiej sytuacji należy skontaktować się Biurem Obsługi

Klienta aby poznać cenę i możliwe godziny dostaw.

Szczegółowy adres dostawy oraz wskazany przedział godzinowy realizacji dostawy diety są ujęte w potwierdzeniu zamówienia przesyłanym Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej.

Goodiefoodie.eu nie odpowiada za niedostarczenie diety z winy nieleżącej po stronie  Goodiefoodie.eu , w tym, w szczególności w sytuacji gdy pod wskazanym adresem i w potwierdzonym przedziale godzinowym nie ma osoby upoważnionej do odbioru zestawu lub nie ma możliwości pozostawienia diety.

4. Płatności

Za dostawę diety obowiązuje system przedpłaty.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy (PKO BP) 43 1020 1068 0000 1002 0274 6048. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy zamówienie,

Szczegółowe dane do przelewu wraz z numerem rachunku bankowego do wpłaty oraz wymaganymi danymi podawane są w Potwierdzeniu zamówienia przesyłanym Klientowi,

b) Poprzez system szybkich płatności internetowych Tpay.com. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu Tpay.com, dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) zostaną przekazane spółce Krajowy Integrator Płatnosci SA w celu obsługi procesu płatności.

5. Reklamacje

Goodiefoodie.eu odpowiada wobec Klientów będących konsumentami za niezgodność przedmiotu usługi z umową. Jeżeli usługa wykonana jest w sposób niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia jej do stanu zgodnego z umową lub wymianę na inny wariant, chyba że jest to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów.

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność przedmiotu usługi z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Wszelkie reklamacje odnośnie umowy i usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu kom. 604 500 621 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dieta@goodiefoodie.eu w terminie 3 dni roboczych od momentu ujawnienia się niezgodności.

5. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celu przekazania drogą elektroniczną ofert marketingowych własnych produktów lub usług. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są

niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe udostępniane i przekazywane przez Klienta, o których mowa są przetwarzane przez Administratora danych –  GOODIE FOODIE Lidia Sykulak  Sp. J.  ul. Polna 19, 05-502 Piaseczno, wpisaną do KRS  pod numerem 0000322651, NIP  9512275294, REGON 14173208200000

Na zakres powierzonych administratorowi danych składa się: imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Tak powierzone dane przetwarzane będą w celu:

a)  realizacji zamówienia Klienta,

b) przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych własnych produktów lub usług administratora danych.

Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania

przetwarzania jego danych osobowych.

W celu dokonania zmian wskazany jest kontakt drogą telefoniczną lub mailową. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator nie odmówi bez ważnej przyczyny dokonania modyfikacji, uzupełnienia bądź zmiany takich danych na żądanie Klienta.

W przypadku dokonania płatności metodą szybkich przelewów internetowych wyżej wymienione dane zostaną przekazane do podmiotu obsługującego takie płatności w celu realizacji transakcji.

7. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 podpunkt 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2014 poz. 827) do usługi związanej z dostawą zestawów diety nie stosuje się przepisów tej ustawy.

8. Polityka plików „cookies”

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego

indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych

co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania  określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich

każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.